Üzletszabályzat

 

1.) A Szabályzat hatálya

 

Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, A Vízi Személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008. (XI.3) Korm. r. („VSZF”) a Hajózási Személy- és Poggyászfuvarozási Szabályzat kiadásáról rendelkező 10/1971. (XII. 16.) KPM rendelet, valamint a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.


2.) A jogviszony kezdete

 

Személyszállítási szerződés és az alapján személyszállításra vonatkozó jogviszony jön létre, amikor az utas  

• a szállítási díjat kifizette, vagy

• a személyszállítást írásban megrendelte és a megrendelés elfogadásának visszaigazolása a

megrendelőhöz megérkezett.

 

3.) A Venus Consulting Kft kötelezettsége

 

A Venus Consulting Kft köteles a Megrendelőt a szerződésen feltüntetett időpontban és viszonylatban elszállítani, ha

- a személyszállítást jogszabály vagy hatósági rendelkezés nem tiltja;  

-  a személyszállítás a rendelkezésre álló hajóval lehetséges,

-  a személyszállítást nem akadályozza olyan körülmény, amelyet a Venus Consulting Kft ki nem kerülhet, vagy amelynek elhárítása nem tőle függ (vis major).  

 

A Venus Consulting Kft a felmerült akadályról, illetőleg elrendelt hatósági korlátozásról az utasokat, a hajóállomásokon, vagy egyedi elérhetőség esetén közvetlenül értesíti. Ennek közzététele után a járatot lemondhatja, de az utasoknak a megfizetett szállítási díjat köteles visszatéríteni.

 

Amennyiben az utas nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy (Utazási Iroda,

Szálloda…) rendeli meg a hajózást, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, a

megrendeléssel egyidejűleg a harmadik személy válik a Venus Consulting Kft szerződéses

partnerévé a Ptk. 233. § rendelkezései szerint.

 

Menetrend szerint közlekedő járatok és sétahajóprogramok esetében, ha a hajó a célállomásig az útját megkezdeni és/vagy folytatni utazási akadály miatt nem tudja, és másik hajóval ez nem teljesíthető, akkor az utas a meg nem tett útra eső menetdíj visszatérítését követelheti, kivéve ha az utazási akadályt a Venus Consulting Kft tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő (vis maior).

 

 A vis maior esetei különösen:

- más vízijármű balesete,

- ütközés más vízijárművel annak hibájából,

- hatósági intézkedés,

- határzár,

- bomba- vagy lőszermentesítés,

- szélsőséges időjárás,

- sztrájk,

- alacsony vízállás,

- veszélyes uszadék,

- kikötőzár,

- karantén, járvány,

 

- más utas közrehatásból történő akadály,

- bűncselekmény,

- hajózási személyzet rosszulléte,

- utas hirtelen megbetegedése,

- híd- vagy vízépítési munkák,

- csatorna vagy kiemelő berendezés vagy zsilip hibája,

- vízszivárgás a hajótestbe külső körülmények miatt,

- tűz,

- más elháríthatatlan külső ok.

 

A szállítási díj visszatérítése 5 munkanapon belül esedékes.

 

Utazási akadály miatt a Venus Consulting Kft-vel szemben az előző bekezdésekben írtakon túl

további igényt érvényesíteni nem lehet.

Az árváltoztatás jogát a Venus Consulting Kft fenntartja.

 

4.) Utas kötelezettsége

 

A hajóállomáson (kikötőben) az utasok és kísérőik csak a részükre megnyitott területre léphetnek be; a hajóállomás (kikötő) területére személyszállításból kizárt személynek belépnie, illetőleg oda a személyszállításból kizárt tárgyakat bevinni tilos.

 

A hajón az utasoknak csak a részükre megnyitott területre szabad belépniük. Belépési engedéllyel nem rendelkező kísérőnek – a beteg és mozgáskorlátozott személy kísérőjének kivételével – tilos a vízi járműbe beszállni. A hajóállomáson (kikötőben) és a hajón tilos a többi utast, valamint a hajóállomás (kikötő), illetőleg a hajó személyzetének munkáját zavaró tevékenységet folytatni, valamint a kijelölt területen kívül dohányozni. A hajók zárt utasterében, valamint a hajó egyéb zárt tereiben (pl. mosdók) tilos a dohányzás.

 

Tilos a hajóállomást (kikötőt), valamint a hajót és azok berendezéseit beszennyezni, megfertőzni, megrongálni. Aki a hajóállomást (kikötőt), illetőleg a hajót, vagy azok berendezését beszennyezi, megfertőzi vagy megrongálja, köteles a tisztítással, fertőtlenítéssel járó költséget megfizetni, valamint az okozott kárt megtéríteni.

Az utasok a hajóra lépés után kötelesek a hajó vezetőjének valamennyi rendészeti és biztonsági utasítását betartani.

 

Venus Consulting Kft a megrendelés alapján személyszállítási kötelezettségének csak akkor tud eleget tenni, ha az utas

• a hajó indulási helyén az indulás előtt legalább 15 perccel az utazásra jelentkezik,

• az érvényes szállítási szerződést és a szállítási díj befizetésének igazolását felmutatja.  

 

Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából eredő költségek és károk az utast terhelik.

 

Amennyiben az utas a megjelenési és ügyintézési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Venus Consulting Kft személyszállítási kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha az nem veszélyezteti a Venus Consulting Kft-nek a többi utassal szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését, pl. a hajó tervszerinti indulását.

 

Az utasok ülőhelyeiket a hajóra történő beszállásuk sorrendjében foglalhatják el.

 

5.) Utazás korlátozása, kizárás az utazásból

 

A hajón nem utazhat, illetőleg az utazásból kizárható:  

 

• az ittas, illetve bódult állapotban lévő személy;

• aki botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja;

• aki fertőző beteg;

• aki magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a vízi jármű vagy berendezései épségét;

• aki az utasok magatartására vonatkozó egyéb rendelkezéseket nem tartja be;

• szállítási díj befizetése nélkül utazik; szerződését a felhívás ellenére nem mutatja be;

• a VSZF-ben meghatározott egyéb esetben.

 

A hajó vezetője az utazás megkezdését követően a fenti okok fennállása esetén jogosult az utast a legközelebbi kikötőben kiszállítani.

 

A hajón önmagával tehetetlen beteg, továbbá 14 éven aluli gyermek csak kísérővel utazhat. A

vízijárműre kísérő nélkül történő felszállás olyan értelmű nyilatkozatnak tekintendő, mely alapján az illető utas 14 éves elmúlt.

 

Az útközben megbetegedett, vagy balesetet szenvedett utast a Venus Consulting Kft addig a

legközelebbi hajóállomásig (kikötőig) fuvarozza, ahol a beteg a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.  

 

Az útközben az utasnak felróható okból, utazásból kizárt és ezért kiszállított utas szállítási díj

visszatérítést nem igényelhet.

 

6.) Menetrend, menetidő

 

A Venus Consulting Kft hajói a rendszeres járatokban a közzétett menetrend szerint közlekednek (menetrendszerinti járat).

 

Az út során érintett állomások közötti legrövidebb menetidőt a Venus Consulting Kft határozza meg. A menetrendi járatok esetleges késéséből származó károkért a Venus Consulting Kft csak akkor vállal felelősséget, ha a késés a Venus Consulting Kft súlyos gondatlanságára vezethető vissza. 

 

7.) Helyfoglalás  

 

Előzetes foglalás személyesen, telefonon, faxon, e-mailben vagy levélben tehető. A foglalást tevő köteles megadni az utazás pontos dátumát, időpontját, az utasok nevét, valamint egy

elérhetőségi helyet vagy telefont, ahol szükség esetén közvetlenül az utazást megelőzően is értesíteni lehet az utasokat.  

A fenti adatok beérkezését követően Venus Consulting Kft a foglalást 3 munkanapon belül írásban visszaigazolja.

 

Utas köteles a lefoglalt szállítási díjat legkésőbb az utazást megelőző napon személyesen kifizetni, vagy a fizetést banki átutalással teljesíteni.

Amennyiben ez nem történik meg, Venus Consulting Kft jogosult a lefoglalt helyeket más részére értékesíteni.


A szerződéses időpont az utazást megelőző 12 óráig módosítható.

 

8.) Lemondási feltételek (elállás):  

 

Előre megrendelt program, vagy lefoglalt helyek lemondása esetén az elálló fél az alábbi lemondási stornoköltségeket köteles megfizetni:

 

• az indulást megelőző 24 órán belül történő lemondásnál vagy meg nem jelenés esetén a bánatpénz a viteldíj 100 %-a.  

• az indulást megelőző 24 óra és 21 nap közötti lemondás esetén a szállítási díj ára annak 20 %-át kitevő mértékű kezelési költség levonásával térítendő vissza;  

• az indulást megelőző 21 napon túli lemondás esetén bánatpénz nincs, a már befizetett viteldíjat, illetve viteldíj előleget a Venus Consulting Kft visszatéríti.  

 

9.) Különjárati (charter) hajók megrendelése

 

A különhajókat személyesen, vagy írásban (levél, fax, e-mail) kell megrendelni, a megrendelésnek tartalmaznia kell:

• az utasok/csoport nevét,

• az utasok számát,

• az utasok állampolgárságát,

• a hajó típusát,

• az indulási- és érkezési helyet, út közbeni kikötési igényeket,

• az utazás dátumát, indulási- és érkezési időpontokat (év, hónap, nap, óra, perc),

• egyéb szolgáltatási igények megnevezését,

• a megrendelő egyéb szolgáltatásokra vonatkozó igényeit.

 

Venus Consulting Kft a megrendeléseket három munkanapon belül írásban igazolja vissza, és a szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre, a fizetési feltételeket a visszaigazolásban közli.

 

10.) Különjárati (charter) hajók bérlése  

 

Különjárati (charter) hajók bérlésekor a Venus Consulting Kft által a mindenkori hivatalosan kiadott díjtételek érvényesek. 

 

Szerződéses partnerek esetében a várakozási időre ill. a várakozás egyéb költségeire (személyzet költsége.. stb.) vonatkozó díjak mindig egyedileg kerülnek megállapításra.

 

A különjárati hajókra a Venus Consulting Kft-től rendelt catering tartalma (ételek, italok) és egyéb szolgáltatások (dekoráció, technikai eszközök,,stb) a program végezetével a hajón maradnak a megrendelő azokra a továbbiakban nem tarthat igényt.

Amennyiben a megrendelő a bérelt hajót a Venus Consulting Kft által visszaigazolt indulási időt követően egy órán belül nem veszi igénybe, és akadályoztatásról a Venus Consulting Kft-t nem tájékoztatja, akkor a Venus Consulting Kft jogosult a bérelt hajót más célra hasznosítani. A bérleti díj megfizetésére ebben az esetben a 24 órán belüli útlemondás feltételei érvényesülnek.

 

11.) Megrendelt különúti (charter) hajók lemondási feltételei (elállás)

 

Különjárati hajó lemondása esetén a lemondó fél köteles a charterdíj alábbi felsorolt százalékait stornódíjként megfizetni:

 

• az indulást megelőző 24 órán belüli lemondás esetén a bérleti díj 100 %-át;

• az indulást megelőző 24 és 48 óra közötti lemondás esetén a bérleti díj 50 %-át;

• az indulást megelőző 48 óra és 21 nap közötti lemondás esetén a bérleti díj 30 %-át;

• az indulást megelőző 21 napon túli lemondás díjmentes.

 

A lemondás időpontja az írásbeli lemondásnak a Venus Consulting Kft-hez történő beérkezése. Lemondás és módosítás ügyében kizárólag a megrendelő, vagy írásos meghatalmazottja járhat el. A megrendelő általi lemondás esetén a visszautalás banki költségeit a lemondó fél viseli.

Ha a különjárati hajó indításának elháríthatatlan akadálya van (vis major), akkor mindkét fél mentesül a kártérítési és lemondási díjfizetési kötelezettsége alól. A befizetett charterdíjat a Venus Consulting Kft 30 napon belül teljes egészében visszautalja.

 

12.) A hajóutakkal kapcsolatos észrevételek (reklamáció) jelzése:

 

Bármilyen, a szolgáltatások bármelyikével kapcsolatos megrendelői reklamációt az út időpontját követően 24 órán belül írásban kell a Venus Consulting Kft részére eljuttatni.

Ez a határidő kifejezetten jogvesztő jellegű. Az észrevételeket az utazás megkezdése előtt közvetlenül, út közben, vagy közvetlenül az út után, haladéktalanul a hajó vezetőjénél is írásban meg lehet tenni.

 

13.) Poggyász, kézipoggyász szállítása

 

Minden utas legfeljebb 1 darab, 30x20x20 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, (a fel- és leszállást valamint a hajó utasterén belüli közlekedést nem akadályozó), legfeljebb összesen 5 kg súlyú kézipoggyászt szállíthat díjtalanul a Venus Consulting Kft valamennyi járatán.

 

Olyan tárgyak, amelyek balesetet, kárt vagy szennyezést okoznak, továbbá amelyek szállítását

jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, nem szállíthatóak.

 

A vízi járműbe bevitt kézipoggyász őrzése az utas feladata, annak bármilyen okból történő

elveszéséért, eltűnéséért, ellopásáért stb. továbbá sérüléséért a Venus Consulting Kft nem felel.

 

14.) Élő állat szállítása  

 

Élő állat nem szállítható a Venus Consulting Kft járatain.

 

15.) Reklám

 

A hajók külső- és belső felületeivel, reklámhordozóival (különutak esetében is) kizárólag a Venus Consulting Kft rendelkezik. Ettől eltérni csak külön írásbeli megállapodás alapján lehet.

 

16.) Felelősség

 

A Venus Consulting Kft a személyszállítási jogviszony során keletkezett károkért a jelen szabályzat rendelkezései szerint felel. Jogszabályként a Ptk. vállalkozásra vonatkozó szabályai az irányadók.

 

Amennyiben a személyszállítást vis major (háború, járvány, terrorcselekmény, sztrájk, vagy

elháríthatatlan természeti jelenségek, pl. alacsony- vagy magas vízállás, technikai akadályok, pl. hajózási zárlat) befolyásolják, vagy meghiúsítják, ezen okokból bekövetkezett járatkimaradásért, a személyszállítási szerződés hibás teljesítéséért a Venus Consulting Kft felelőssége nem áll fenn, de a kifizetett szállítási díj árát 5 napon belül visszafizeti.  

 

Venus Consulting Kft felelőssége nem áll fenn az utasok poggyászában lévő törékeny, vagy romlandó árukért, illetve az általuk okozott kárért, továbbá azokért a károsodásokért, melyek a nem megfelelő csomagolásból erednek.

 

17.) A személyszállítási jogviszonyból eredő igény érvényesítése

 

A személyszállítási jogviszonyból eredő kártérítési igényt az utas haladéktalanul köteles jelezni az igény felmerültekkor, hogy a Venus Consulting Kft az orvosláshoz szükséges intézkedéseket megtehesse, illetve az igényt megalapozó tényállás lehetőleg a helyszínen és teljes körűen tisztázható legyen. Bármilyen kártérítési igényt az utazás befejezését követő nap 16.00 óráig írásban kell a Venus Consulting Kft részére jelezni, ez a határidő kifejezetten jogvesztő jellegű.

 

18.) Alvállalkozó  

 

A Venus Consulting Kft jogosult alvállalkozó fuvarozó és szolgáltató igénybevételére. Ha a Venus Consulting Kft az általa vállalt személyszállítás és szolgáltatások lebonyolítását másik vállalkozónak adja át, akkor is a jelen Üzletszabályzat és az egyedi szerződés feltételei az érvényesek.

 

19.) Engedményezési tilalom

 

A személyszállítási szerződésből származó jogok nem engedhetők át harmadik félnek a Venus Consulting Kft előzetes írásbeli értesítése nélkül.

 

20.) Elévülés

 

A személyszállítási szerződésből eredő, a Venus Consulting Kft-vel szembeni valamennyi igény – ha jelen Üzletszabályzat rövidebb határidőt nem állapít meg - legkésőbb 1 hónap elteltével elévül.

 

21.) Jog ás Jogvita  

 

A vitás kérdések rendezésére a magyar jog alkalmazandó.  

 

Bármely vita eldöntésére, mely a jelen Üzletszabályzat hatálya alatt kötött megállapodásból,

szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével vagy

érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a  

Fonyódi Járásbíróság mint eljáró bíróság döntéseinek.

A megrendelővel, utassal kötött egyedi szerződés feltételei jelen Üzletszabályzattal szemben

elsőbbséget élveznek.

 

Jelen Üzletszabályzat 2014. május30-án lép hatályba, rendelkezéseit az ezen időpont után

megkezdett utazásokra kell alkalmazni.  

 

Jelen üzletszabályzat a Venus Consulting Kft honlapján kerül közzétételre. Venus Consulting Kft az üzletszabályzatát az utasok részére betekintésre rendelkezésre bocsátja.

 

Balatonlelle, 2014. május 14.

 

 

 

 

Venus Consulting Kft

1212 Budapest, Határ utca 29.

Adószám: 24742867-2-43

Utolsó frissítés: 2023. január 19.